وحید حسن نژاد به شما یک تیکت ارجاع داد #۷۷۲۱: “ترک سرسیلندر”