مجید ملکی به شما یک تیکت ارجاع داد #۷۶۷۸: “خرابی میل بادامک”